ระบบบริหารงานสำนักงานใหญ่ [HMS]   

 • หน้าจอหลัก
 • เข้าระบบ • ระบบรายชื่อพนักงาน
  สามารถค้นหาพนักงานที่ต้องการได้

  สืบเนื่องจากหน่วยงาน MIS ได้พัฒนา การกำหนดชุดโครงสร้างบริษัท (ระบบ Multiple OC) เพื่อติดตั้งให้ใช้งานในระบบ HMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ท่านผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลในระบบทุกท่าน สามารถเรียกใช้ข้อมูลในระบบได้โดยการระบุ หรือกำหนดชุดโครงสร้างบริษัทเองตามต้องการ (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ)

  ทั้งนี้ สามารถเรียกใช้งานได้ที่ ระบบ HMS ที่เมนู ระบบรายงาน -> ผู้บริหาร -> รายงานประจำวัน ประกอบด้วย รายงาน ดังนี้

  รายงานสรุปการปฏิบัติงานของสาขา (รายงานประจำวันผู้บริหารแต่ละ Tab)
  รายงาน Green Stock รายสาขา
  รายงานการประมาณการซื้อขายของสาขา (F/A)
  รายงานสรุปวิเคราะห์ FA
  รายงานต้นทุนสาขา
  รายงานต้นทุนต้นกระดาษ
  รายงานสต๊อกคงเหลือปริมาตรกองลาน
  รายงานสรุปภาพรวมเกรดตัวแทน
  รายงานคู่แข่งและส่วนแบ่งการตลาด
  รายงานการติดตามลูกค้า


  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ
  ขอแสดงความนับถือ
  ฝ่าย MIS SAAA